Generalforsamling

Generalforsamling 2015

Generalforsamlingen 2015:

Aars Fjernvarme betaler CO2-afgift af CO2-besparende energifremstilling

Det lyder vanvittigt, men er ikke desto mindre en kendsgerning: Aars Fjernvarme ”belønnes” med ekstra afgifter, herunder CO2-afgifter på varmeværkets røggaskondensering til staten på cirka 2,5 millioner kr.om året. Dette endskønt udnyttelse af røggaskondensatoren sparer afbrænding af to millioner kubikmeter naturgas med deraf følgende CO2-reduktion.

-         Altså betales CO2-afgift af en investering, som reelt sparer samfundet for CO2-udledning. Det virker molboagtigt og er urimeligt, sagde fjernvarmeformand Svend Andersen.

Problematikken blev rejst af en af Aars Fjern varmes forbrugere, direktør Chr. Larsen, Aars, på generalforsamlingen forleden. Han havde også svært ved at se logikken i afgiften på den miljørigtige adfærd.

-         Aars Fjernvarme har de sidste ti år haft næsten uændret varmepris og hører til i den billigste tiendedel af danske fjernvarmeværker, og det vil vi blive ved med, sagde Svend Andersen i beretningen på generalforsamlingen otel

Det forløbne år har båret præg af, at kontrakten om levering af mellem 47.000 og 52.000 tons affald til forbrænding udløber pr. 31. december 2015. Samme dato overtager fjernvarmen ifølge aftale med den oprindelige Aars Kommune i 1984 et gældfrit Aars Varmeværk.

-          

Fjernvarmen køber engelsk affald til forbrænding

-         Derfor har vi bestræbt os på at sikre affaldsmængder til forbrænding i Aars. Vi har således indgået en seksårig aftale med Randers Kommune om afbrænding af 9.000 tons affald. Desuden har vi indgået aftale om levering af mellem 14.000 og 24.000 tons brændbart affald fra England samt aftale om levering af 5.000 tons trærødder årligt, oplyste formanden.

Aars Fjernvarme deltager i Rebild Kommunes udbud på 5.000 tons dagrenovation og 1.200 tons fra genbrugspladser. Hertil kommer, at Vesthimmerlands Kommune/Renovest i denne måned har udbud på behandling af 12.000-15.000 tons affald.

-         Vi har samlet brug for 45.000-50.000 tons affald, rødder og have-parkaffald. Selv om der på nuværende tidspunkt ikke er aftaler om alle nødvendige mængder, ser vi fortrøstningsfuldt på denne opgave, understregede Svend Andersen. Der er mulighed for yderligere import af engelsk affald. Hertil kommer, at der stadig er store mængder dansk affald til forbrænding og at prisen for at få brændt affald er stigende.

Biomasseværk til 55 millioner i støbeskeen

For at sikre fleksibilitet i det fremtidige brændselsvalg og supplere affald samt erstatte suppleringsbrændslerne naturgas, olie og træpiller har Aars Fjernvarme besluttet at få udarbejdet projekt, lokalplan og ansøgning om etablering af en ny biomassekedel. Det samlede projekt er budgetteret til 55 millioner kr. Der træffes først beslutning om at bygge værket, når projektets fulde økonomi er kendt.

For at få plads til biomasseværket forhandler Aars Fjernvarme om køb af et naboareal langs Dybvad Møllevej. Foruden den nye tilbygning kan arealet rumme energiafgrøder, men på længere sigt måske et solfangeranlæg.

Svend Andersen berettede, at antallet af forbrugere er steget med 25 til 5.316. Der er i den milde vinter brugt mindre varme end året i forvejen, og det har været muligt at sænke varmeprisen med 12,50 kr. til 425kr.pr. MWh. Bortkølingen er steget fra 4,2 til 4,7 procent og ledningstabet fra 21 til 24 procent.

 

Nye varmemålere med aflæsning via radionettet

Dette fik en af forbrugerne, direktør Chr. Larsen, Aars, til at spørge, hvorvidt det øgede ledningstab hænger sammen med etablering af transmissionsledningerne til Hornum, Suldrup og Haverslev. Han ønskede også oplysning om, hvorvidt der skal betales samme afgifter for det engelske som for det danske affald.

Formanden svarede, at det øgede ledningstab ikke skyldes de nævnte transmissionsledninger, men driftsforhold omkring lavere varmesalg. Desuden er der også varmetab i transmissionsledningen fra varmeværket til Gislumvej i Aars. Han fastslog, at der er samme afgifter til den danske stat på det engelske som på det danske affald.

Svend Andersen oplyste, at det går planmæssigt med udskiftningen af samtlige fjernvarmemålere til nye elektroniske målere med fjernaflæsning via radionet. Der er skiftet cirka 1.300 målere. Arbejdet ventes afsluttet i 2016-17. Projektet var oprindelig budgetteret til cirka 16 millioner kr., men efter licitationen blev beløbet reduceret til cirka 13,5 millioner kr.

-         Vi har på foranledning af borgerforeningen i Hjedsbæk vedtaget at udvide forsyningsområdet til Hjedsbæk, sagde Svend Andersen. Vi venter, at sagen politisk kan færdiggøres på byrådsmødet i Rebild i september og arbejdet på projektet hurtigt herefter kan starte. Der er dog kommet en indsigelse fra Naturgasselskabet HMN, som kan forsinke projektet. Det er lidt underligt, da der ikke er naturgas i området. Vi må desværre nok konstatere, at vi ofte hører, at de søger at chikanere alle nye fjernvarmeprojekter.

 

Ros for god effektiv drift til fjernvarmeledelsen

Fjernvarmeservice besøger forbrugere med problemer, bl.a. omkring tilstrækkelig afkøling.

-         Her ud over søger vi ved enhver lejlighed at gøre folk bekendt med vor energibonus, idet det er vor holdning de energibesparende foranstaltninger bør ske i lokalområdet. Det er en dyr ordning, som regeringen har pålagt os. Den beløb sig i sidste regnskabsår til cirka 1,6 millioner kr., sagde Svend Andersen.

Der var ros til fjernvarmen fra Poul E. Jensen, Haverslev:

-         Vi har sparet 9.500 kr. på den årlige varmeregning,

siden fusionen med Aars. Så det har været en rigtig god fusion for os.

Svend Andersen kvitterede for rosen og sagde, at samtlige forbrugere i Aars, Hornum., Suldrup og Haverslev har  udbytte af fusionen.

 

G. Vagn Jensen, Aars, ønskede at vide, hvorfor Renovest ikke kan levere affald til varmeværket som hidtil.

Hertil svarede formanden, at der ved årsskiftet sker en stor reduktion af Renovests geografiske dækningsområde med lavere affaldsmængder til følge.

 

Aars Fjjernvarmevaerk Ved Dybvad MoellevejAars Varmeværk og det areal ved Dybvad Møllevej i forgrunden, som Aars Fjernvarme overvejer at erhverve.